Pertubuhan Ātma Vidyā Vanam

Swami Dayananda Saraswati Sukhanand Career Public School Educational Society

Arsha Vidya Parampara

Sri Visweswar Trust

VEDANTA VIJNANA GURUKULAM, Vidya Varidhi Trust